කියවූ තරම්

Monday, March 21, 2022

නැගිටියව් ...

 
 


යහළුවනේ නැගිටියව්

වහල්ලුනේ නැගිටියව්

ටොයි පොරවල් නැගිටියව්
බයි පොරවල් නැගිටියව් ...

අත් වැල් බැඳගෙන  ...

බෙදී ඉඳල වැඩකුත් නැත
මිනිසෙකු වී ඵලකුත් නැත

මක්කීවත් දෙයා චිල්රන්
කකුස්සියෙත් ලුවි විටෝන්
අනේ හපොයි යුව චිල්රන්
හැමදාමත් පුක විකාන් ...

දෙයා හොලිඩේ මෝල්ඩිවුස්
යුව හොලිඩේ මල්ටිපල් පෝලිංස්

ඕක තමයි රියැලිටි එක ...

ජවිපෙ සජබ නිජබ එජප
මෙජබ බජබ සෙබල සැවොම
කෙස් පැලෙනා තර්ක ගේන
බොලාගෙ ඔය ලොරි ටෝක් ද
ඊගෝ පිරි පොර ටෝක් ද

මැල්නරිෂින් අත දරුවට
පිටි හොයනා ගෙදර බුදුට
කරගැට පිරි පිය සෙනෙහෙට
බොලැයි බයිල වැඩකට නැත

ප්ලීස් ප්ලීස් අනෙ දැංවත්
ඉස්ටොප් යුව කාළකණ්ණි
නැරෝ මයින්ඩඩ් පොලිටිකල් ගේම්ස් ...

ඒක නිසා බයිල ටෝක්
ටෙලියෙ එලියෙ මුහුණු පොතේ
වටස් ඇප් වයිබර් ටුවිටර්
ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් ස්කයිප් නොදා ...

හැම එකාම එකා වගේ
ගෙට් ටු ගෙද(ර්) ප්‍රථමයෙන්ම ...

යූ ඕල් ආ ප්ලෙයිං අ බිග්
වෙරිම ඩේන්ජරස් ගේම්
විත් ඉනසන්ට් හෙල්ප්ලස්ම
ලයිව්ලි හියුමන් බීන්ග්ස් ...

මේ දැනටත් හියුමන් බොඩීස්
පෝලිං වල මියෑදිලා

සෝ අයිසේ ක්වික් ඇක්ෂන්
ඉස් නීඩඩ් බොල සැමගෙන් ...

අද(ර්)වයිස් යූ ඕල් විල් බි බෙරීඩ්
ඇන්ඩ් දේ විල් නොට් ගිව් අ ෂිට්
අබවුට් හූ විල් ගෝ සික්ස් ෆීට් අන්ඩර් ෆස්ට් ...

යහලූ ඕ වහලූ
ටොයියෝ ඕ බයියෝ ...

ෆෝ දෙම් යූ ඕල් ද සේම් ...

ඇන්ඩ්
ෆෝ දෙම් ඉට්ස් ඕල් අබවුට් දෙම් ...
...