කියවූ තරම්

Thursday, December 16, 2021

ඇතිද නැතිද

මොළේ කචල් අංජ බබල් රඹටල් කුඩල් ජාන් ...

ඇති එකා කැමති නෑ නැති එකාට ඇති වෙනවට
එහෙම උනොත් නැති එකාට ඇති වෙල ඇති එකා නැති වෙයි කියල
ඇති එකාට ඇති බයට  ...

නැති එකා කැමති නෑ අනෙක් නැති එකාට ඇති වෙනවට
ඒ ඉරිසියාවට ...

ඇති එකා කැමතියි නැති එකාගෙ දෝලාවෙන් ගොහිං ...
අනෙක් ඇති එවුන්ටත් එවුන්ට නැති ඒව
මට තියෙයි කියල පෙන්නල ආතල් ගන්න  ...

නැති එකා කැමතියි අනෙක් නැති එවුන්ට පේන්න ඇති එකාව දෝලාවෙන් ගෙනිහින්
ඇති එකාව දන්නව කියල අනෙක් නැති එකාට පෙන්නල ආතල් ගන්න  ...

ගොබ්බ සේන ...

ඇති එකාට අවශ්‍ය නැති එකා නැති වෙල ඉඳල නැතිම වෙනවට ...

නැති එකා බයයි ඇති එකා නැති උනොත්
නැති එකා නැත්තටම නැතිවෙයි කියල ...

ඉතීං ඇති එකායි නැති එකායි තව තවත් ඇති නැති එවුන් එක්කාසු කරගෙන
ඇති එකා නැති වෙන්න නොදී
කම්බ හොරුන් මංකොල්ල කරුවන් දූෂකයන් මිනීමරුවන් බෝ පැළ වැනි හාවුන් යැයි කෑමොර දෙමින්  
සුරතලුන් සේ ආරක්ෂා කර බලා කියා ගෙන නැති එකාට ඇති  දෑද නැති කරගන්න ...

නැති එකා දන්නෑ ඇති එකා නැති වෙන්නෑ කියල ...

ඇති එකා විහිළුවට වගේ නැති එකාට පේන්න නැති උනත්
ඇති එකාගෙ ඇති තරම් ඒව තියෙන්නෙ
ඇති හැටි රටවල කියල නැති එකා දන්නෙ නෑ ...

නැති එකා හිතන්නෙ
ඇති එකාගෙ ඇති හැටි දෑ ඇත්තෙ සණස ග්‍රාමීය බැංකුවෙ කියල ...

නැති එකා ඒ තරමටම ගොබ්බයි

ගොබ්බ සේන ...

ඇති එකා දක්ෂ නැති එකා අනෙක් නැති එකාත් එක්ක අවුළුවල
ඇති එකත් එක්ක නැති එකාට හොරෙන්
නැති වෙන්න කාල බීල නටල තරු පහේ සාද පවත්වන්න  ...

නැති එකා දක්ෂ ඇති එකා වෙනුවෙන් සටන් කරල
තමාගෙම අල්ලපු වැටේ සිටින අනෙක් ඇති නැති එකාත් නැති ඇති එකාත් නැති කරගන්න ...

ඇති එකා කරන්නෙ නැති එකාට ඇති එකාට ඇති ඒව පෙන්නල
නැති එකාත් ඇති එකා වගේම ඇති සැටි කරනව කියල ගිරිය පුප්පල කෑ ගහල
නැති එකාට නැති එවැයි රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස පෙන්නන එක ...

නැති එකා දක්ෂ ඇති එකා නැති එකාට පෙන්වන රූප ශබ්ධ ගන්ද රස පහසට රැවටිල
ඌටත් ඒව ඇති කරගන්න රෑ වැටුන වලේ උදේටත් වැටිල මද්දහනෙත් වැටිල
හවහටත් වැටෙන්න ...

ගොබ්බ සේන ...

ඇති එකා ඇති කිරීමේ කලාව ප්‍රගුණ කරන ගමන්ම ...
නැති එකාව නැති කිරීමේ කලාවත් ප්‍රගුණ කරනව ...

නැති එකා ඇති වීමේ කලාව යයි සිතමින්  නැති වීමේ කලාවම ප්‍රගුණ කරනව ...

ගොබ්බ සේනලා ...

ඇති එකා දක්ෂයි නැති නොවී සිටීමේ ආරක්ෂාවට
වටේටම තව තවත් නැති එවුන් ඇති කරගන්න ...
හුඟ වෙලාවට මේ ගාන බහුතරය පනිනව ...

ඇති එකා දක්ෂයි නැති එකාව පාවිච්චි කරල
ඇති එකා වෙනුවෙන් නැති එකාගෙ රීරි මංශෙ හූරගෙන කාල නැති එකා නැත්තටම නැති කරන්න ...

ඇති එකා දක්ෂයි නැති එකා නැත්තටම නැති උනාම ඇති එකාට  පවන් ගහන්න තවත් නැති එකෙක් ඇති කරන්න  ...

නැති එකාට ඇති එකා පස්සෙ ගොහිං ඇතියි කියල තේරුම් යනකොට
නැති එකා නැත්තටම නැති වෙල අහවරයි ...

ගොබ්බ සේනලා ...

ඊට පස්සෙ ඇති එකා කරන්නෙ ඇති එකා ගෙනාපු බැටන් එක
ඇති එකාගෙ දරු පරපුර ඇතුළුව ඤාතීන්ට  පාස් කරන එක ...

නැති එකා කරන්නෙ නැති එකා ගෙනා බැටන් එක නැති එකාගෙ දරු පරපුරට පාස් කරන එක ...

ගොබ්බ සේනලා ...

ඇති එකා තව තවත් ඇති වෙනතුරුත්
නැති එකා සුන්නද්දූලි වෙනතුරුත් ඔය බැටන් එක මාරු වෙනව ...

නැති එකා කරන්නෙ නැති එකාගෙ සිහිනය ඇති එකාගෙ දරුවන්ගෙන්
ලබාගනින් කියල පරම්පරාවෙන් පරම්පාවට එන උන්වත් නැති කරන එක ...

ගොබ්බ සේනලා ...

දෙගොල්ලන්ම
නැති වෙන්න ඇති සිහිනයත් ඇති වෙන්නෙ නැති සිහිනයත් සැබෑ වෙනකම්ම
ඇති එකාත් නැති එකාත් බැටන් එක නං අතාරින්නෙ නෑ ...

ගොබ්බ සේනලා ...

මම ඇති තරමට නැති වෙල ඉඳල  
නැති තරමට ඇති වෙච්චි එකෙක් ...

තව කාලෙකින් කර්මයට අනුව මමත් නැත්තටම නැතිවෙල යයි ...

උඹ ඉන්නෙ ඇති පැත්තෙද නැති පැත්තෙද කියල උඹම හිතා ගනින්

මොළේ කචල් අංජබබල් රඹටල් කුඩල් ජාන් කරගන් නැතිව ...

*****


 


3 comments: