කියවූ තරම්

Friday, December 31, 2021


නව වසරට ආසිරි ???
අනේ මන්දා නව වසර ඇරඹීමත්
සමගම සිය පවුලේ
ප්‍රියයන්ගේ වෙන්වීමක් ...

ඒහෙත් ඉතිං ...

ස්තූතියි ඔබ සැමගෙ
අවුරුදු සුපැතුම් වලට
විවිධත්වයෙන් සපිරි
මිහිරි මි් පැණි වදන් වැලට
විවිධ භාෂා වලින්  ...

එහෙත් ...
නුඹළා කියනා ලෙසට
නොලැබුනිය කිසිවක්ම
ලෙහෙසියෙන් අත මිටට
එදා සිට මෙදා තෙක් මෙමට

නොපසුබට විහිරියෙන් 

ගත පිරුන දහඩියෙන්
කට්ට කා හැමදාම
හිච්චි කාලේ පටන්
ලබා ගති සැමදේම ...

ඉතිං උඹ ඔය කියන
සබ්බ සකල මනාවම
රිදී බන්දේසි මත
නව වසරෙ  ලැබුනහොත්
හරිම  බෝරිං  වේවි ...
මේ අළුත් අවුරැද්දම ...

මෙමා හට සිත් නොදේ
එස‍ේම ව‍ේවා යයි පතන්නට
ඔය කියන ඒ දිවියෙ
කිසිම ස‍ොමියක් න‍ොමැත ...

ධර්මයක් ඇත ලොවෙහි
නිර්මානයත් සමග
විශ්වයටම පොදුයි එය
අටල‍ෝ දහමයි මෙය  ...

ලාබෝ - අලාබෝ - දුඛ්ඛෝ - සුඛෝ  
නින්දා - ප්‍රසංසා - අයසෝ - යසෝ ...

මේ දමෙන් අප විඳිති
ගෙවන හැම අසුරු සැන
එහෙයින්ම පතමි මා
ඉත සිතින් සැමදාම ...

ලැබේවා ශක්තිය හා විරිය බොට
නොවැටී නොසැලී සිටින්නට
මහා පර්වතයක්සේ
සත්‍යයක්ම වූ අටලෝ දහමින් ...

නිදුක් නිර‍ෝගී වේවා තුණුරැවන් සරණින්ම ...

ආවඩා ආයුබෝවේවා !!!

🙏🙏🙏🙏🙏


අයිස්මෝල හන්දියේ අතුලයා
ඇතුළු පවුලේ සැම ...

1 comment: