කියවූ තරම්

Wednesday, October 21, 2020

????????


1.8.17. FB

ප්‍රශ්ණ ???

කාටද බං ප්‍රශ්ණ නැත්තෙ ...

බැඳල නැතිනං 
බැඳල නැති උන්ගෙ ප්‍රශ්‍ණ ...
බැඳල නං බැඳපු එවුන්ගෙ ප්‍රශ්න

ළමයි නැතිනං
ළමයි නැති එවුන්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...
ළමයි ඉන්නවනං
ළමයි ඉන්න එවුන්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...

රස්සාවක් නැතිනං
රස්සාවක් නැති එවුන්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...
රස්සාවක් තියෙනවනං
රස්සාවක් තියෙන එවුන්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...

සල්ලි නැතිනං
සල්ලි නැති එවුන්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...
සල්ලි තියෙනවනං
සල්ලි තියෙන එවුන්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...

ගෙයක් දොරක් නැතිනං
ගෙයක් දාෙරක් නැති එවුන්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...
ගෙයක් දොරක් තියෙනවනං
ගෙයක් දාෙරක් තියෙන එවුන්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...

කොණ්ඩෙ තියෙනවනං
කොණ්ඩෙ තියෙන එකාගෙ ප්‍රශ්ණ
කොණ්ඩෙ නැතිනං
කොණ්ඩෙ නැති එකාගෙ ප්‍රශ්ණ  ...

කොන්ද කෙලින් නං
කොන්ද කෙලින් එකාගෙ ප්‍රශ්ණ
කොන්ද කෙලිං නැතිනං
කොන්ද කෙලිං නැති  එකාගෙ ප්‍රශ්ණ ...

කළු නං කළු එකාගෙ ප්‍රශ්ණ
සුදු නං සුදු එකාගෙ ප්‍රශ්ණ ...

ජනාධිපතිනං ජනාධිපතිගෙ ප්‍රශ්ණ
ජනාධිපති නෙවෙයිනං
ජනාධිපති නොවුන එකාගෙ ප්‍රශ්ණ ....

පිරිමියෙක්නං
පිරිමියෙක්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...

ගැහැණියෙක්නං
ගැහැණියෙක්ගෙ ප්‍රශ්ණ ...

මට තියෙනව මගේ ප්‍රශ්ණ
බොට තියෙනව බොගේ ප්‍රශ්ණ ....

ලිස්ට් එක නං තව ලියන්න පුළුවන්
නහුතෙටම යනකං ...

ඉතිං කියහංකො ....

කාටද බං ප්‍රශ්ණ නැත්තෙ ....
No comments:

Post a Comment